NAV

موارد قدیمی API

برخی از APIها به دلیل تغییرات ساختاری یا کارکردی، قدیمی و deprecated محسوب می‌شوند و نباید دیگر از آن‌ها استفاده شود. این موارد صرفاً جهت ثبت در ادامه خواهند آمد، ولی ممکن است در حال حاضر یا هر یک از نسخه‌های آتی نوبیتکس این APIها غیرفعال شوند یا دیگر پاسخگو نباشند.

کد دعوت پیش‌فرض

curl 'https://api.nobitex.ir/users/get-referral-code' \
 -H "Authorization: Token yourTOKENhereHEX0000000000"
http POST https://api.nobitex.ir/users/get-referral-code \

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "referredUsersCount": 0,
  "referralCode": "84440",
  "referralFeeTotalCount": 0,
  "referralFeeTotal": 0
}

برای دریافت کد دعوت پیش‌فرض از این نوع درخواست استفاده نمایید:

لیست سفارشـات

curl 'https://api.nobitex.ir/v2/orderbook'
   -X POST -H "content-type: application/json"
   --data '{"symbol": "USDTIRT"}'
http POST https://api.nobitex.ir/v2/orderbook \
 symbol=USDTIRT

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "bids": [
    [
      "1476091000",
      "1.016"
    ],
    [
      "1479700000",
      "0.2561"
    ]
  ],
  "asks": [
    [
      "1470001120",
      "0.126571"
    ],
    [
      "1470000000",
      "0.818994"
    ]
  ]
}

برای دریافت لیست سفارشات از این نوع درخواست استفاده نمایید:

لیست معامـلات

curl 'https://api.nobitex.ir/v2/trades'
   -X POST -H "content-type: application/json"
   --data '{"symbol": "USDTIRT"}'
http POST https://api.nobitex.ir/v2/trades \
 symbol=USDTIRT

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "trades": [
    {
      "time": 1588689375067,
      "price": "1470000110",
      "volume": "0",
      "type": "sell"
    },
    {
      "time": 1588689360464,
      "price": "1470000110",
      "volume": "0.002",
      "type": "buy"
    }
  ]
}

برای دریافت لیست معاملات از این نوع درخواست استفاده نمایید: